4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı’nın Etkililiğinin Belirlenmesi

Author/s: Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ, Ebru AKTAN ACAR

DOI: 10.12738/estp.2014.5.2065 

Year: 2014 Vol: 14 Number: 5

Abstract

Bu araştırmada sosyoekonomik açıdan risk altında bulunan ailelerin 4-5 yaş grubu (48-60 ay) çocuklarına yönelik olarak hazırlanmış Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı’nın, programa katılan çocukların gelişim alanları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deseni, deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test – son test kontrol gruplu deneme modelidir. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 öğretim yılında Çanakkale ili Kepez Beldesi’nde oturan 2006 doğumlu çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı’nda öğrenim gören 14, Kepez Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Sınıfı’nda öğrenim gören 14 olmak üzere, toplam 28 çocuktan oluşmaktadır. Gruplar, Çocuk ve Aile Tanıma Anketi, Raven Progresif Matrix Test, Denver II, 48-60 Aylık Çocuklar İçin Gelişim Değerlendirme Gözlem Formu ön test sonuçları dikkate alınarak eşitlenmiş ve verilerin çözümlenmesinde non-parametrik teknikler kullanılmıştır. Deney grubunda, birinci araştırmacı tarafından 13 hafta boyunca, haftada 4 yarım gün Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı; kontrol grubunda ise MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, geleneksel yöntemlerle uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı’nın çocukların genel gelişim düzeylerini, bilişsel ve psikomotor gelişimlerini, öz bakım becerilerini desteklemekte etkili, dil ve kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemede ise kısmen etkili olduğu ortaya konmuştur. Hazırlanan Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı’nın geliştirilerek alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocukların eğitiminde alternatif bir model olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Keywords
Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı, Dezavantajlı Çocuklar, Erken Çocukluk Eğitimi, Erken Müdahale Programları, Risk Altındaki Çocuklar

Click for Turkish (Türkçe)