Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması

Author/s: Seda DEMİR, Gülşah BAŞOL

DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311 

Year: 2014 Vol: 14 Number: 5

Abstract

Araştırmanın amacı, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ), akademik başarı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Literatür taraması sonucu ulaşılabilen çalışmalardan, Türkiye’de yapılmış ve bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısı üzerindeki etkisini konu alanlar incelenmiştir. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan kodlama formu aracılığıyla metaanalize dâhil edilme kriterlerine uygun olan 40 bireysel çalışmanın istatistiksel verileri metaanaliz yöntemiyle birleştirilmiştir. Eğitim Bilimlerinde metaanaliz yöntemiyle yapılan çok fazla çalışmanın olmayışı ve yapılan bu çalışmanın konuyla ilgili genel sonucu görmemize yardımcı nitelikte olması araştırmanın önemini artırmaktadır. Mevcut metaanaliz çalışması kapsamında ele alınan çalışmalar, gerek çalışma dizaynı gerekse değişkenler bakımından çeşitlilik gösterdiğinden Rasgele Etki Modeli kullanılmıştır. Ortak ölçü birimleri; etki derecesi ve varyanslar hesaplandıktan sonra, homojenlik testi Q istatistiği hesaplanmıştır. Etki derecelerinin istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde heterojen (QB X2 .95; p .05) olduğu durumlarda heterojenlik derecesini belirlemek amacıyla I2 istatistik değeri hesaplanmıştır. Verilerin analizinde MetaWin 2.0 ve SPSS 15.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BDMÖ’nün akademik başarı üzerinde genel olarak, pozitif yönde ve geniş ölçüde (QT = 30.1670; p = .8439) etkiye sahip olduğu ve araştırmaya dâhil edilen çalışmaların etki büyüklükleri dağılımının homojen olduğu görülmüştür. Rosenthal yöntemine göre hesaplanan hata koruma sayısı (Fail-Safe N = 902,2) 40 çalışmayla yapılan mevcut metaanaliz çalışmasının oldukça güvenilir olduğunu göstermiştir.

Keywords
Akademik Başarı, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (BDMÖ), Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ), Matematik Başarısı, Metaanaliz

Click for Turkish (Türkçe)