Amaç ve Kapsam

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi, eğitim bilimleri alanında yayım yapan hakemli, akademik bir dergidir.

KUYEB, eğitim kapsamına girebilecek; eğitim bilimleri alanında güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, araştırma bulguları ve tasarımı uluslararası eğitim bilimleri camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmalar yayımlar.

KUYEB’in amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

KUYEB’de; kuramsal çerçevesi güçlü, ilgili alanyazını ele alınan konu ile eleştirel şekilde ilişkilendirmiş, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, ulusal, uluslararası ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneriler ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.

KUYEB’de eğitim konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.

Etki Değerleri

“Source Normalized Impact per Paper (SNIP) measures contextual citation impact by weighting citations based on the total number of citations in a subject field.” Journal Metrics, Scopus
“SCImago Journal Rank (SJR) is a prestige metric based on the idea that all citations are not created equal.” Journal Metrics, Scopus
The Impact Factor measures the average number of citations received in a particular year by papers published in the journal during the two preceding years. ©Journal Citation Reports 2016, Published by Thomson Reuters
To calculate the 5-year Impact Factor, citations are counted in 2016 to the previous five years and divided by the source items published in the previous five years. ©Journal Citation Reports 2016, Published by Thomson Reuters

“Education & Educational Research” dergileri içinde 212. sırada (235 dergi arasında)